Viêt

Cha chúng tôi o trên tròi;

Danh Cha duoc thánh;
Nuóc Cha duoc dên;
Ý Cha duoc nên, o dât nhu tròi!
Xin cho chúng tôi hôm nay dô an du ngày;
Xin tha tôi-lôi cho chúng tôi,
nhu chúng tôi cung tha ke pham tôi
nghich cùng chúng tôi;
Xin chó dê chúng tôi bi cám-dô,
mà cúu chúng tôi khoi diêu ác!
Vì nuóc, quyên, vinh-hiên dêu thuôc vê Cha dòi dòi.

A-men.