Lëtzebuergesch

Eise Papp a Himmel,
helleg siew Däin Numm.
Däi Räich soll kommen,
Däi Wëlle soll geschéien
wéi am Himmel sou op der Ärd.
Gëf eis haut eist deeglecht Brout,
verzeih äis eis Schold.
Sou wéi mir och deene verzeien
déi an eiser Schold sinn.
Féier eis nët an d’Versuchung
mä maach eis fräi vum Béisen.
Well däint ass d’Räich an d’Muecht an d’Herrlechket
fir ëmmer an éiweg.
Amen.