Catalá

Pare nostre, qui esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom;
vingui a nosaltres el vostre regne;
faci´s la vostra voluntat,
així en la terra com en el cel.
El nostre pa de cada día doneu-nos avui;
i perdoneunos les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors;
i no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureunos del mal.

Amén!