Latviešu

Mûsu Tçvs debesîs!


Svçtîts lai top Tavs vârds.
Lai nâk Tava valstîba.
Tavs prâts lai notiek kâ debesîs, tâ arî virs zemes.
Mûsu dieniðío maizi dod mums ðodien.
Un piedod mums mûsu parâdus,
Kâ arî mçs piedodam saviem parâdniekiem.
Un neieved mûs kârdinâðanâ.
Bet atpestî mûs no ïauna.
Jo Tev pieder valstîba, spçks un gods muþîgi.

Âmen.