Frysk

Us Heit yn ‘e Himel,


lit jo namme hillige wurde,
lit jo keninkryk komme,
lit jo wil dien wurde
op ierde likegoed as yn ‘e himel.
Jou ús hjoed ús deistrich brea
en ferjou ús ús skulden,
sa’t wy ús skuldners ek ferjûn hawwe;
en lit ús net yn fersiking komme,
mar ferlos ús fan ‘e kwearde.

Amen!